logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

2012 Yılı Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimi ve Uygulanacak Bazı Had ve Tutarlar

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

fatihgeleri@ikplatform.com

2012  Yılında Uygulanacak SGK Prime Esas Kazanç Alt ve Üsta Sınırı

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1/12/2011 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2011 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

 

16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında 29,55 (Yirmidokuzellibeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 31,35 (Otuzbirotuzbeş) Türk Lirası olarak tespitine,

 

16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında 25,35 (Yirmibeşotuzbeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 26,85 (Yirmialtıseksenbeş) Türk Lirası olarak tespitine,

 

 

01/01/2012 - 30/06/2012

01/07/2012-31/12/2012

 

Günlük

(TL/Gün)

Aylık

(TL/Gün)

Günlük

(TL/Gün)

Aylık

(TL/Gün)

16 Yaşından

Büyükler İçin

29,55

886,50

31,35

940,50

16 Yaşından

Küçükler İçin

25,35

760,50

26,85

805,50

5510 sayılı Kanununun 82. maddesine göre; alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 kat dır.

 

01/01/2012 - 30/06/2012

01/07/2012-31/12/2012

 

Günlük

(TL/Gün)

Aylık

(TL/Gün)

Günlük

(TL/Gün)

Aylık

(TL/Gün)

Alt Sınır

(Taban)

29,55

886,50

31,35

940,50

Üst Sınır

(Tavan)

192,08

5.762,25

203,78

6.113,25

 

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Had ve Tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

10.000 TL'ye kadar

% 15

25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası

% 20

58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde

88.000 TL 'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL), fazlası

% 27

 

58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde

88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL), fazlası

% 35

 

 

İşverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutar , 2012 takvim yılında uygulanmak üzere 11,70 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Sakatlık indirimi tutarları, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere;

-birinci derece sakatlar için 770 TL,

-ikinci derece sakatlar için 380 TL,

-üçüncü derece sakatlar için 180 TL

olarak tespit edilmiştir. 

2012 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi

5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 GVK nin mükerrer 121. maddesinde düzenlenen ve bazı harcama kalemlerinin belgelendirilmesine dayanan ücretlilerde vergi indirimine son verilerek aynı Kanunun 32. maddesinde kişilerin bir miktar gelirin vergi dışına bırakılması amacına yönelik olarak Asgari Geçim indirimi müessesesi getirilmiştir.

 

GVK'nin 32. maddesi hükmüne göre, Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarlar esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Asgari Geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir. Asgari Geçim indiriminden, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler de yararlanabilecektir. GVK nin 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır.

 

Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin (2012 yılı gelirleri için 01.01.2012 itibariyle aylık 886,50 TL) yıllık brüt tutarına;

- Mükellefin kendisi için % 50'si

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5'i

- Diğer çocuklar için % 5'i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, GVK nin 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutar nın 1/12'sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır.

2012 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi

 

MEDENİ HALİ

ASGARİ GEÇİM

İNDİRİMİ

BEKAR

66,49

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE ÇOCUKSUZ

79,79

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE 1 ÇOCUKLU

89,76

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE 2 ÇOCUKLU

99,73

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE 3 ÇOCUKLU

106,38

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE 4 ÇOCUKLU

113,03

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN) VE ÇOCUKSUZ

66,49

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN)VE 1 ÇOCUKLU

76,46

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN)VE 2 ÇOCUKLU

86,43

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN)VE 3 ÇOCUKLU

93,08

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN)VE 4 ÇOCUKLU

99,73

 

 


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile